การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @March,15 2016 11.57 ( IP : 202...17 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 59-ข-031
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
ชุดโครงการ แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 119,200.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • hamidahamida(Owner)
 • sulaiman.bsulaiman.b(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 30 เมษายน 2560 12:36:04
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 30 เมษายน 2560 14:42:48 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

-

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 860.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsulaiman.bsulaiman.bเมื่อ 30 เมษายน 2560 12:15:39
Project owner
แก้ไขโดย sulaiman.b เมื่อ 30 เมษายน 2560 12:57:08 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากระบบการทาสวนยางพาราของประเทศไทย

กิจกรรมตามแผน

 • วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา
 • ศึกษาสาเหตุของปัญหา
 • ศึกษาแนวทางการจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ
 • แนวคิดทฤษฎีการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง
 • ศึกษาปัจจัยเอื้อ/ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทีมวิจัยเสนอวิธีการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1) ชูนโยบายพืชร่วมยางเป็นแกนควบคู่กับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

2) สร้างสานึกรักพืชร่วมยางให้กับประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่รัฐ

3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง

4) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านพืชร่วมยาง โดยแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยางทั้ง 4 แนวทาง ดังกล่าว

ผลตามแผน

บทสังเคราะห์ปัญหายางพาราไทย และข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
49,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,877.00
30 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 10:59:43
Project trainer
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:07:27 น.

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง 

กิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 1. สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากระบบการทำสวนยางพาราของประเทศไทย 2. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 3. ทฤษฎีการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง 4. ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพืชร่วมยาง 1. สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบจากระบบการทำสวนยางพาราของประเทศไทย 2. การจัดการปัญหายางพาราโดยนโยบายรัฐ 3. ทฤษฎีการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการปลูกพืชร่วมยาง 4. ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

ผลตามแผน

เกิดร่างเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง ซึ่งเอกสารที่วิเคราะห์จะเป็นเอกสารตั้งต้นในการนำไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดร่างเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายพืชร่วมยาง ซึ่งเอกสารที่วิเคราะห์จะเป็นเอกสารตั้งต้นในการนำไปจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
60,000.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00 66,580.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5585
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง